Kurumsal
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Belediye sınırları içinde yaşayan halkımızın beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinde de belirtildiği gibi kültür- sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ile kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların işlevlerinin korunması, tanıtılması,ayrıca diğer eğitsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal, mahalli müşterek nitelikteki görev ve hizmetleri de yapmak veya yaptırmak gibi faaliyetler de bulunur.