Kurumsal
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemizin mali konulardaki tüm işlemlerini yapan, bu konuda resmi merciler ile iletişimde bulunan hazırlamış olduğu verileri süresinde ilgili resmi kurumlara ve üst yönetime sunulur. Belediyeye alınan tüm mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin hak edişler kontrol edilmek suretiyle hak sahiplerine ödeme planı çerçevesinde ödenir. Ön mali kontrol ve iç kontrol esaslarına göre raporlar hazırlanır. Gelir ve gider belgeleri muhasebeleş tirilerek kesin hesap çıkarılır. Denetim için belgeler hazırlanır. Memur ve işçi personelin maaş ödemeleri yapılır. Ayrıca Maliye, Sayıştay ve İçişleri bakanlıklarına gerekli bilgi ve belgeler gönderilerek mali disiplin ve denetim sağlanmasını sağlar. Diğer birimlerin bütçelerinin doğru ve zamanında kullanılmasına yardımcı olur. Gerekli beyanları resmi sürelerinde ilgili kurumlara gönderir. Belediyimizin stratejik planları hazırlanır ve buna ilişkin bir yılı kapsayan performans programı hazırlanarak gerek internet sitemizden gerekse yazılı olarak kamoyuna duyurulur. İlgili bakanlıklara süresi içerisinde gönderilir. Yine taşınır ve taşınmaz malların yıl sonu sayımında düzenlenen belgelere tanışır konsolide görevlisi ve harcama yetkilileri tarafından imzalanarak sayıştaya gönderilir. Belediyemizin gelir tarifesi ve gelir gider bütçeleri dönem içerisinde hazırlanarak plan ve bütçe komisyonunda görüşülerek meclise sevki için gerekli yazışmaları ve raporları tanzim eder.